Januari-september 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 20 841 (20 208), en ökning om 3 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 15 267 (13 499), en ökning om 13 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -11 023 (-8 167) Resultat per aktie var SEK -0,57 (-0,49) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,26 (1,05) Q3 2015 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till KSEK 5 054 (7 260), en minskning om 30 procent Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till KSEK 3 383 (4 583), vilket motsvarar en  minskning om 26 procent Resultat för perioden juli till september uppgick till KSEK -5 109 (-2 702) Resultat per aktie var för tredje kvartalet SEK -0,26 (-0,16) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,26 (1,05) Väsentliga händelser efter periodens utgångExtra bolagsstämman beslutar den 9 november om företrädesemission om 62,7 MSEK. Vidare beslutades om en övertilldelningsoption på ytterligare 5,1 MSEK.

En webbaserad presentation av niomånadersrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, fredagen den 20 november 2015. Anmälan till webinariet görs via länken:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3562488413277548290

VD kommentar

I samband med emissionen förra hösten var det uttalade syftet att vi skulle försvara vår position genom fortsatt utveckling av vår produktportfölj, ta tillvara på potentialen i radarsensormarknaden och skala upp produktionen inom radiolänkar. Det arbetet har inneburit ett väsentligt förändrat Sivers IMA. Alltifrån hur vi positionerar oss på marknaden, säljer och marknadsför, utvecklar och tillverkar våra produkter till hur vi supportar våra kunder.

Men det kanske viktigaste för att bli ett produktbolag i världsklass är att ha en tydlig vision kring hur vår kunskap och våra tillgångar ska användas för att utveckla produkter som tillför mest värde för våra kunder. Vi måste vara världsklass inte bara i tekniskt kunnande utan också kring att förstå marknadens framtida behov, vilket vi gör genom att dra nytta av de många forskningsprojekt vi deltar i. Vi måste vara en strategisk partner till våra kunder och ett bollplank som gör att vi proaktivt kan vara med och påverka marknadens utveckling. Kort och gott vi måste ta ett kliv framåt och bättre visa våra kunder vad vi kan och vill – inte bara idag utan för framtiden.

Arbetet med att bestämma vår produktplan har därför pågått under 2015 med analyser av marknaden, mängder av möten med kunder och samarbetspartners samt många interna diskussioner kring var vi kan tillföra signifikant värde och var vi bedömer att vårt kunnande ger bäst avkastning som produktbolag. Det arbetet har legat till grund för den plan och nyemission som annonserats efter periodens utgång. Det är en stor satsning men vi är övertygade om att det kommer bygga mycket värde i bolaget till gagn för våra kunder, partners och givetvis därmed också för våra ägare.

Parallellt med planeringsarbetet har vi också fokuserat på jobbet med att sälja och producera våra befintliga produkter, färdigställa och testköra produktion hos vår externa partner samt givetvis att färdigställa de produkter som vi utvecklar. Samtidigt supportar vi våra tilltänkta kunder i deras arbete med att utvärdera våra produkter för att bygga in i deras. Det är ett tidskrävande arbete och processen att utveckla millimetervågshårdvara är lång och kostsam. Dessutom ligger vi ett steg ifrån slutkunderna och har svårt att direkt påverka när marknaden tar fart. Efter en lång rad kvartal med stark tillväxt hade vi detta kvartal en sämre omsättningsmässig tillväxt. Det beror dels på fördröjningar i vissa avrop för den befintliga produktportföljen, dels på att färdigställande av den nya produktgenerationen ännu inte är klar och dels på att de jämförande siffrorna från Q3 2014 innehöll konsulttjänster av engångskaraktär. Den underliggande produktförsäljningen rensat för tjänster visade en fortsatt tillväxt på 5% och det som bidragit till tillväxten är de nya produktsatsningarna. Vi kan dock konstatera att slutkundsförsäljningen för Telecom marknaden för V-band inte tagit den fart som vi hoppats på. Vår bedömning är dock att vi ligger bra till med vår produktportfölj och att tillgängligheten av enheter för den nya generationens E- och V-bands konvertrar matchar marknadens behov och ska hjälp våra kunder att i sin tur lansera konkurrenskraftiga produkter under 2016. Den nya planen och de investeringarna vi annonserat gör enligt vår bedömning oss till en mer attraktiv och strategisk leverantör i marknaden.

Robert Ekström, VD

Verksamheten

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA, samt dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns i Göteborg.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2015 till och med den 30 september 2015.

Händelser under perioden

Sivers IMA har under januari 2015 förstärkt organisationen genom rekrytering av Anders Storm som ny operativ chef (COO). Anders Storm har lång erfarenhet av att leda produktutveckling samt lansera, producera och distribuera volymprodukter på marknaden. Anders kommer senast från en roll som VP Engineering & Operations på Birdstep Technologies. Anders ingår i Sivers IMAs ledningsgrupp och tillträdde tjänsten som COO i februari.

Under januari kunde Sivers IMA meddela att koncernen breddar sin portfölj inom produktfamiljen radarsensorer genom att lansera en 77 GHz radarsensor. Övervakning och säkerhet i tågapplikationer, kollisionsövervakning av traverser, automationsutrustning inom industrin samt mätning av nivå i stora tankar och cisterner, är exempel där Sivers IMAs teknologi framgångsrikt används av kunderna.

Bolaget har fått en order på ett uppdrag att utveckla och leverera en prototyp för en avancerad signalkälla eller Direct Digital Synthesizer (DDS) med hög utfrekvens till en ny stor internationell kund. Efter leverans av prototypen kommer Sivers IMA äga rätten att marknadsföra och sälja produkten som en del i det ordinarie radarsortimentet.

Bolaget meddelade i april att bolagets patentansökan gällande förbättrad teknik vid avancerad mätning med radar har godkänts i USA, en för bolaget prioriterad och viktig marknad. Den patenterade tekniken innebär att det på ett mer effektivt och tydligare sätt går att mäta avstånd till och hastighet av ett objekt.

I april erhölls en order från en internationell leverantör av nivåmätningssystem för båtar. Ordersumman uppgick till drygt tre miljoner kronor. Ordern avser Sivers IMAs 5, 10 och 24 GHz FMCW radar och leverans påbörjades under det andra kvartalet 2015.

Sivers IMA lanserade i slutet av april ett Radar Development Kit (RDK), en plattform för produktutvecklare som vill utvärdera, utveckla och implementera radarfunktionalitet för att mäta avstånd till ett objekt eller ett objekts hastighet. Sivers IMAs RDK är byggt för att snabbt komma igång med utvärdering och implementation av radar i kundernas produkter. Den möjliggör för kunden att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet inom mätningsområdet. Så snart man satt de rätta parametrarna och applikationen är anpassad till kundens behov kan Sivers IMA volymtillverka en slutlig lösning för kunden som en del i kundens utrullning av sin slutkundsprodukt.

I mars höll bolaget en extra bolagsstämma där det beslutades att till ordinarie ledamot av styrelsen välja Ingrid Engström. Ingrid Engström kom att ersätta Erik Fällström som av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen. På bolagsstämma den 6 maj beslutades att ge styrelse och VD ansvarsfrihet för 2014, att disponera vinsten enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Norrbom (ordförande), Ingrid Engström, John Fällström och Dag Sigurd. Till bolagets revisor valdes Deloitte AB, mer Erik Olin som huvudansvarig revisor, arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission om högst 3 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

I mitten av maj meddelade Sivers IMA att man tecknat ett återförsäljar- och distributionsavtal med East Coast Microwave (ECM), ett företag med huvudkontor i Boston. ECM kommer marknadsföra samtliga Sivers IMAs produkter i USA och Kanada. Med över 25 års erfarenhet inom mikrovågsmarknaden har ECM upparbetat en stor kundbas och är redan idag en leverantör till rätt målgrupp. Tillsammans med sitt nätverk av säljrepresentanter i USA och Kanada kommer ECM att säkerställa Sivers IMAs lokala närvaro och kundsupport i regionen.

Under juli månad meddelade Nutwell Ltd att bolaget köpt 2 150 000 aktier i Sivers IMA Holding AB av Rothesay Ltd. Efter denna transaktion har Nutwell 11,1% och Rothesay 9,8% av aktierna i Sivers IMA Holding. Nutwell Ltd kontrolleras av Keith Halsey och bolaget investerar i teknologiföretag. I och med Nutwells nya ägarandel i Sivers IMA föreslås Keith Halsey till ny styrelsemedlem i bolaget och kommer att ingå som adjungerad styrelsemedlem fram tills nästkommande bolagsstämma när han kommer att föreslås som styrelseledamot.

Sivers IMA meddelade under augusti att man förstärker affärsorganisationen för att kunna öka marknadssatsningen och den globala närvaron i samband med att nya kommersiella produkter färdigställs och lanseras.

Sivers IMA meddelar i september att bolaget lanserar nästa generations E-bandskonverter. Produkten demonstrerades första gången på mobilmässan MWC i Barcelona tidigare i år. Den nya generationens konvertrar baseras på bolagets egenutvecklade SiGe (Kisel Germanium) chip och erbjuder en kostnadseffektiv lösning med prestanda i världsklass. Konvertern är främst framtagen för dem som utvecklar och marknadsför radiolänkar eller test- och mätutrustning för mobila nätverk och utrustningar.

Sivers IMA meddelar vidare i september att SAF Tehnika, en tillverkare och leverantör av mikrovågsradiolänk för överföring av data med hög kapacitet, har valt Sivers IMAs E-bands konvertrar som en integrerad del i kommande produkter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget inledde ett nytt strategiskt samarbete med Cirtek Advanced Technologies & Solutions Inc. (Cirtek) gällande produktion av bolagets konvertrar för radiolänkindustrin. Samarbetet säkrar bolagets framtida volymkapacitet, en konkurrenskraftig kostnadsnivå och inte minst en hög kvalitet för kommande generations konvertrar. Det här är ytterligare ett viktigt steg för Bolaget i utvecklingen från teknikbolag till ett produktbolag som kan tillfredsställa våra kunders behov inom framtida volymmarknader.

Bolaget höll den 9 november en extra bolagsstämma där det beslutades om nyemission om 62,7MSEK med en möjlighet till överteckning om 5,1 MSEK. Bolagstämman beslöt vidare om ny bolagsordning där aktiekapitalet skall var lägst KSEK 9 500 och högst KSEK 38 000 och antal aktier skall vara som lägst 19 000 stycken och som högst 76 000 000 stycken, om ett personaloptionsprogram samt utsåg Keith Halsey till ny styrelseledamot.

Den annonserade nyemissionen syftar till att ytterligare positionerar bolaget som ett produktbolag med en attraktiv produktportfölj. Bolaget skall utveckla en WiGig lösning som i ett första steg adresserar den delen av marknaden som behöver bättre prestanda och räckvidd. I ett andra steg har bolaget möjlighet att erbjuda en lösning som är strömsnålare, mindre och baserat på en billigare kisel technologi (CMOS) ämnad framförallt för handburna konsumentelektronikprodukter. Det påbörjas också utvecklingen av en lösning för V-band som är skräddarsydd för att täcka behovet av radiolänk för Small Cell Backhaul. Bolaget kommer också att fortsätta investera i utveckling av ett RDK (Radar Development Kit). Initialt kommer en 77GHz version lanseras som också innehåller mer funktionalitet genom mjukvara som hanterar signalbearbetningen och ytterligare kortar kundernas produktutveckling. Bolaget kommer utvärdera nyutveckling av produkter baserat på egna SiGe chip inom högre frekvenser som exempelvis 122 GHz och 240 GHz. Fortsatta investeringar kommer dessutom att göras inom produktledning och försäljning samt genom ett aktivt arbete med samarbetspartners.

Patric Erlandsson utsågs till ny försäljningschef och tidigare försäljningschefen övergick i en konsultroll och fortsätter vara involverad i bolagets försäljnings- och teknikprojekt.

Försäljning och resultat

Under perioden juli – september uppgick intäkterna till KSEK 5 054 (7 260), en minskning om 30 procent. Nettoomsättningen minskade med 26 procent till KSEK 3 383 (4 583). Resultat för andra kvartalet uppgick till KSEK -5 109 (-2 702), en försämring med KSEK 2 407, hänförlig främst till den lägre omsättningen.

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till september till KSEK 20 841 (20 208), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 15 267 (13 499), en ökning med 13 procent. Nettoresultat uppgick till KSEK -11 023 (-8 167). Resultatförsämringen är hänförlig till den fortsatta investeringen i organisationen samt i framtagningen av nya produkter.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2015 uppgick Sivers IMAs banktillgodohavanden till KSEK 7 120 (2 471). Koncernen hade per den 30 september 2015 räntebärande skulder om KSEK 3 252 (4 101) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 30 september 2015 var utnyttjad med KSEK 0 (0).

Investeringar

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 4 682 (3 034) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 4 412 (2 833) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 270 (201) såsom inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 304 (3 044) i avskrivningar varav KSEK 443 (322) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 312 (2 173) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 548 (548) avser avskrivning av goodwill.

Eget kapital

Per 30 september 2015 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 24 284 (17 423).

Optionsprogram

Sivers IMA har idag flera personaloptionsprogram, för detaljer se årsredovisningen.

Aktien

Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 19 298 760 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda

Per den 30 september 2015 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 25 (26) anställda.

Ägarstruktur

Per den 30 september 2015 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2015 hade Sivers IMA cirka 1 500 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2015

Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

I Kassaflödet för perioden januari-september 2014 har det gjort omklassificeringar mellan raderna för att tydligare spegla bolagets verkliga kassaflöde.

Kommande rapporttillfällen

Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

18 februari 2016                                                        Bokslutskommuniké 2015

Mars 2016                                                                   Årsredovisning 2015                                                

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Sivers IMA Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Ekström,
Verkställande direktör
+46 733 55 26 02
[email protected]


Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm och ett sälj- och utvecklingskontor finns i Göteborg. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer inom industrin samt testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.

Documents & links
Share
Close