Sivers IMA Holding AB (publ) har den 9 november 2015 hållit extra bolagsstämma där det i huvudsak beslutades följande.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att utse Keith Halsey till ny styrelseledamot samt att inget styrelsearvode skulle utgå till Keith Halsey.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens § 4 angående gränser för aktiekapitalet ska uppgå till lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor. Vidare beslutades att bolagsordningens § 5 angående gränser för antalet aktier ska uppgå till lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 10 453 495 kronor genom nyemission av högst 20 906 990 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Vid fullteckning av nyemissionen tillförs bolaget 62 720 970 kronor före emissionskostnader. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid 12 befintliga aktier berättigar till teckning av 13 nya aktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren 13 teckningsrätter, varvid 12 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

För det fall intresset är stort att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen enligt ovan, har styrelsen för avsikt att fatta beslut om nyemission av ytterligare högst 1 700 000 aktier till teckningskursen 3,00 kronor per aktie. Vid fullteckning skulle bolaget i så fall komma att tillföras ytterligare 5,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det beslutades att anta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier under åtta år från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att optionerna ska intjänas, s.k. vesting. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Aktietorget under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av optionerna. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 1 800 000 personaloptioner, motsvarande cirka 4,5 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande att teckning sker av samtliga aktier enligt den beslutade företrädesemissionen enligt ovan.

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet enligt ovan samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 2 400 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Ekström, VD

Tel: 0733 55 26 02

Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.

Documents & links
Share
Close