Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning samt antalet närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att delta via poströstning eller ombud enligt nedan.

Aktieägarna i Sivers Semiconductors AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 21 januari 2021 kl. 16.00 i anslutning till bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista. 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska

  • dels antingen vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 januari 2021 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är fredagen den 15 januari 2021,
  • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 januari 2021 per post på adress Sivers Semiconductors AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om sådan registrering i god tid före fredagen den 15 januari 2021, då sådan införing ska vara verkställd.

Deltagande genom ombud samt poströstning 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sivers-semiconductors.com.

För att minska risken för spridning av det coronavirus som orsakar covid-19 har bolagets styrelse beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning tillhandahålls aktieägarna på bolagets webbplats, www.sivers-semiconductors.com. Av formuläret framgår hur aktieägare ska gå till väga för att utöva sin rösträtt per post.

Förslag till dagordning
 

1.         Stämmans öppnande
2.         Val av ordförande vid stämman
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Godkännande av dagordning
5.         Val av en eller två protokolljusterare
6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.         Fastställande av antalet styrelseledamöter
8.         Fastställande av styrelsearvoden
9.         Val av styrelseledamot
10.       Stämmans avslutande
 

Beslutsförslag från valberedningen

Valberedningen har bestått av Joachim Cato, valberedningens ordförande och utsedd av Erik Fällström via bolag, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Angelica Hanson, utsedd av AMF Aktiefond Småbolag, samt Tomas Duffy, styrelseordförande i Sivers Semiconductors AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås advokat Jörgen S. Axelsson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8)

Vid årsstämman den 19 maj 2020 beslutades att arvode åt styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 2 850 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare beslutades att styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse- och kommittéarbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodena enligt ovan ska behållas samt att ledamöter som deltar i kommittéarbete ska erhålla ersättning enligt följande:

Arvode till ledamöter i revisionskommittén: 60 000 kr/år till ordföranden och 40 000 kr/år till övriga ledamöter.

Arvode till ledamöter i investeringskommittén: 50 000 kr/år till ordföranden och 30 000 kr/år till övriga ledamöter.

Arvode till ledamöter i ersättningskommittén: 30 000 kr/år till ordföranden och 10,000 kr/år till övriga ledamöter.

För arbete i valberedningen utgår inget arvode.

Den totala kostnaden för styrelsearvoden fram till nästa årsstämma beräknas rymmas inom det totala belopp om 2 850 000 kronor som beslutades vid årsstämman 2020 till följd av att antalet styrelseledamöter minskas med en person.

Val av styrelseledamot (punkt 9)

Valberedningen föreslår att Lottie Saks väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Lottie Saks har en lång och gedigen erfarenhet som CFO och finansdirektör i ett flertal större bolag. Idag är Lottie, CFO för fordonsteknikbolaget Haldex, noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Dessförinnan hade Lottie ett antal CFO/Finansdirektörsroller inom Cint, OneMed, Telenor Connexion, Johnson & Johnson och OMX Technology Financial Market. Lottie kommer med sina breda och djupa kunskaper och erfarenheter vara en viktig resurs i Sivers styrelse och tillika ordförande i revisionskommittén. Lottie är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet.

Nuvarande styrelseledamöterna Björn Norrbom och Dag Sigurd har på egen begäran begärt att få frånträda sina uppdrag som styrelseledamöter i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen har accepterat detta och tackar Björn och Dag, efter 21 respektive 12 år i styrelsen, för ett gediget och ovärderligt arbete med och för Sivers.

För det fall den extra bolagsstämman röstar enligt valberedningens förslag kommer styrelsen i Sivers Semiconductors AB att bestå av följande ledamöter: Tomas Duffy (ordförande), Ingrid Engström, Erik Fällström, Robert Green, Lottie Saks samt Beth Topolovski.

Övrigt  

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sivers-semiconductors.com.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 154 445 647 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

__________ 
 

Kista i januari 2021
Sivers Semiconductors AB (publ)
Styrelsen

 

 

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 70 262 6390
E-post:
[email protected]

Sivers Semiconductors är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00,  [email protected] 

 

                                                                                    

                                                                                              

Share
Close