Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 juli 2016 kl 10.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 9, Kista.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 juni 2016, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 juni 2016 per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.
 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 24 juni 2016 att omregistreringen då är verkställd.
 

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelmedarbetare

8. Stämmans avslutande
 

Förslag till beslut

Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelmedarbetare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie. För optionerna uppgår lösenpriset till 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 6 juli 2016. Samtliga optioner löper på cirka tre år från tidpunkten för lösenprisets fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, som utan vederlag ska överföra optionerna till Sivers IMA Holding AB och som i sin tur ska överlåta optionerna till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris till VD, medlemmar av ledningsgruppen och andra nyckelmedarbetare. VD får förvärva högst 750 000 optioner, medlemmar av ledningsgruppen högst 200 000 optioner och övriga nyckelmedarbetare högst 50 000 optioner. Marknadspris för optionerna ska bestämmas enligt oberoende värdering enligt vedertagen värderingsmodell.

Om samtliga 1 500 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 750 000 kronor, motsvarande cirka 3,5 procent av aktiekapital och röster efter utspädning.

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner, ska den anställde ingå ett förköpsavtal med bolaget innebärande att optionerna omfattas av förköpsrätt för bolaget för det fall den anställde slutar sin anställning eller önskar överlåta sina optioner.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 150 000 kronor totalt under programmets löptid.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar m.m.
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 41 887 497 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig dokumentation hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.siversima.com och skickas till aktieägare som så begär.
_____________________

Kista i juni 2016
SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

Documents & links
Share
Close