Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) uppgår per den 31 augusti 2021 till 157 745 647 aktier, fördelat på 156 645 647 stamaktier och 1 100 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 31 augusti 2021 till 156 755 647.

Ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget är föranledd av en nyemission den 5 augusti 2021 av 3 300 000 aktier av serie C i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, vd och koncernchef 
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]
 

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2021, kl. 20:00 CEST.

Share
Close