Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) uppgår per den 31 mars 2022 till 213 954 244 aktier, fördelat på 212 854 244 stamaktier och 1 100 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 212 964 244.

Ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget är föranledd av nyemissionen av 39 187 320 stamaktier som erlades som del i köpeskillingen vid förvärvet av MixComm Inc. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 08.00 CET

Share
Close