Sivers Semiconductors AB utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den12 november kl.08:00. Rättelse avser att pressmeddelandet var felaktigt utan MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle ha varit med.

Tredje kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 26 511 TSEK (22 208), en ökning med 19%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -45 911 TSEK (-38 699)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -53 906 TSEK (-46 030)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -53 466 TSEK (-151 610)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,34 (-1,07)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,75 (2,51)
 • Kvartalets resultat har belastats med förvärvskostnader om 37 371 TSEK relaterat till förvärvet av Mixcomm

Januari-september 2021:

 • Intäkterna uppgick till 67 261 TSEK (66 463), en ökning med 1%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -83 762 TSEK (-58 769)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -107 717 TSEK (-81 078)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -108 596 TSEK (-195 219)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,70 (-1,40)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,75 (2,51)
 • Periodens resultat har belastats med förvärvskostnader om 37 371 TSEK relaterat till förvärvet av Mixcomm

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

 • Den 5 augusti emitterade Sivers Semiconductors AB 3 300 000 aktier av serie C, som därefter återköptes av bolaget. Syftet var att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets utestående incitamentsprogram samt likviditet hänförliga till sociala avgifter av sådana program.
 • Den 30 augusti meddelade Sivers Semiconductors att de öppnat sitt första amerikanska kontor med sin första lokalt anställda medarbetare i Kalifornien, USA.
 • Den 17 september meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless japanska huvudkund Fujikura efter flera framgångsrika kundförsök, nu förbereder att signera avtal för starten på en fullskalig volymproduktion av deras 60 GHz kommunikationsmodul.
 • Den 20 september tillträdde Håkan Rippe som ny CFO för koncernen.
 • Den 22 september meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless lanserar nya högintegrerade, 5G-NR-RFIC-chip, TRB02801 och TRB03901, tillsammans med RFIC-och RF-antennmoduler, BFM02801 och BFM03901, som täcker alla licensierade 5G-millimetervågsband.
 • Den 30 september meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Photonics kommer att utveckla CW-WDM MSA-kompatibla laser arrayer som stöder Ayar Labs optiska I/O-lösning. Ayar Labs är ledande inom integrerad optisk I/O och flyttar gränserna för vad som är möjligt inom AI, moln, högpresterande datorer, 5G och LIDAR.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Den 14 oktober meddelade Sivers Semiconductors att de ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i MixComm, Inc, en amerikansk utmanare för utveckling av chip för millimetervågsteknik, för en köpeskilling om 135 MUSD (cirka 1 173 MSEK). Säljaren är ävenberättigade till en prestationsbaserad köpeskilling om högst 20 MUSD (cirka 174 MSEK) förutsatt att vissa kommersiella milstolpar avseende kunder uppnås.
 • Den 14 oktober genomförde Sivers Semiconductors en riktad nyemission om 17 021 277 stamaktier, motsvarande cirka 400 MSEK. Teckningskursen i den riktadenyemissionen uppgick till 23,5 kronor per aktie.
 • Den 11 november 2021 genomförde Sivers Semiconductors AB en extra bolagsstämma. På bolagsstämman beslutades det att ge styrelsen bemyndigande att genomföra apportemission av högst 39 405 594 stamaktier (inklusive tillkommande av högst 70 000 stamaktier på grund av justering för nettokassa) mot vederlag i form av aktier i MixComm samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kvittningsemission om högst 6 993 007 stamaktier för erläggande av prestationsbaserad ersättning med anledning av förvärvet av MixComm. Dessutom valdes Todd Thomson, (Chief Operating and FinancialOfficer på det amerikanska venture capital-bolaget Kairos Ventures), till ny styrelseledamot i Sivers Semiconductors AB.

Nyckeltal

TSEK  2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
2021
Jan–Sep
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Dec
Intäkter 26 511 22 208 67 261 66 463 96 170
EBITDA -45 911 -38 699 -83 762 -58 769 -55 661
EBIT -53 906 -46 030 -107 717 -81 078 -85 710
Periodens resultat -53 466 -151 610 -108 596 -195 219 -195 782
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,34 -1,07 -0,70 -1,40 -1,37
Eget kapital per aktie, SEK 2,75 2,51 2,75 2,51 3,44

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 fredagen den 12 november 2021.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1873434091805039628

VD-kommentar

Strax efter utgången av tredje kvartalet tecknade Sivers Semiconductors avtal om ett transformativt förvärv av det amerikanska millimetervågsbolaget MixComm. Förvärvet kommer att innebära en sammanslagning av två av de främsta utmanarna inom millimetervåg, vilket gör Sivers till en världsledare inom 5G och millimetervåg. Det ger oss också möjligheten att få vår första stora systemleverantörskund inom 5G basstationer och produkter inom satellitkommunikation inklusive en kund som beräknas att generera intäkter redan 2022. Dessutom får vi omedelbar access till den viktiga amerikanska marknaden inklusive två kontor i USA.

Vår gemensamma IP-portfölj kommer täcka hela spektrumet av möjliga användningsområden för millimetervåg, som exempelvis olicensierad 5G, licensierad 5G-infrastruktur, fixed wireless access (FWA), customer premises equipment (CPE) och satellitkommunikation (SATCOM) med branschledande prestanda. Vi är oerhört glada att snart få välkomna MixComm i Siversfamiljen och ser fram emot en spännande framtid tillsammans.

Utvecklingen under det tredje kvartalet var positiv. Vi fortsatte att bygga vår kundbas och hade mycket bra dialoger med såväl gamla som nya kunder och partners. Vi ser positiva tecken på att pandemin släpper sitt grepp, men den verkar fortfarande hämmande på vår tillväxt. Nettoomsättningen för tredje kvartalet var 26,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Pandemin har även efterverkningar i form av allmän komponentbrist som hämmat våra kunders tillgång till de komponenter de behöver för att bygga planerade volymer. Våra kunder försöker hitta alternativa komponenter och gör sitt bästa för att parera detta.

Resultatet tyngdes av engångskostnader som härrör sig till transaktionskostnader avseende förvärvet. Förra året hade vi reserveringar för sociala avgifter för personaloptioner i ungefär samma storleksordning. Justerat för dessa poster minskade resultatet något jämfört med föregående år framförallt på grund av planenligt ökade personalkostnader. För att säkra framtida stark tillväxt hade vi vid utgången av kvartalet 126 anställda vilket är 23 personer fler än vid utgången av tredje kvartalet föregående år. Under kvartalet öppnade vi vårt första kontor på vår största marknad USA där vi nu har vår första försäljningschef inom Photonics, utöver våra 20 nya kollegor på MixComm i USA som snart är en del av familjen.

Aktiviteten under kvartalet var hög och vi presenterade flera viktiga nyheter. Bland annat att vår japanska huvudkund Fujikura förbereder att signera avtal för starten på en fullskalig, högkvalitativ volymproduktion av sin 60 GHz kommunikationsmodul som innehåller basbandsmodem, antenn och 5G-chips (RFIC TRX BF/01) från oss. Tillsammans med MixComm har vi 44 design-wins inklusive 16 som väntas komma in i volymproduktion inom de närmaste 12 månaderna. Att Fujikura nu förbereder storskalig volymproduktion är en viktig milstolpe på den resan.

Inom Photonics gjordes också framsteg. Vi kommer bland annat att utveckla laser arrayer som stöder Ayar Labs optiska I/O-lösning. Ayar Labs är ledande inom området och vår nya InP100-plattform kommer att vara en avgörande del av deras framgång i denna utrullning.

I samband med att förvärvsavtal tecknades med MixComm genomförde vi i oktober en riktad nyemission om cirka 400 miljoner kronor för att finansiera del av förvärvet och för att stärka vår kassa. Jag vill passa på att tacka för förtroendet från såväl gamla som nya
ägare. Vår stärkta kassa kommer fortsatt att användas för vår organiska och internationella expansion.

Många av våra kunder är på väg in i volymproduktion och därför ser vi framtiden an med stor tillförsikt. I takt med att våra samhällen öppnas upp ser vi stora möjligheter att få utväxling på det hårda arbete som lagts ned inom bolaget. Våra konkurrenskraftiga produkter, vårt starka globala nätverk och förvärvet av MixComm gör oss väl rustade. Vi har en utmärkt position och min optimism om framtiden är fortsatt stark.

Anders Storm, VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46(0) 702 62 63 90
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:00 CET.

Share
Close