Tredje kvartalet 2019 Intäkterna uppgick till KSEK 24 023 (24 124), en minskning om 0,4 procent Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -16 443 (-3 415) Resultatet uppgick till KSEK -24 349 (-12 487)  Resultat per aktie var SEK -0,19 (-0,11) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20) Januari–september 2019 Intäkterna uppgick till KSEK 70 993 (51 060), en ökning om 39 procent Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -28 445 (-36 538) Resultatet uppgick till KSEK -52 877 (-54 976)  Resultat per aktie var SEK -0,43 (-0,49) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)

Tredje kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till KSEK 24 023 (24 124), en minskning om 0,4 procent
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -16 443 (-3 415)
 • Resultatet uppgick till KSEK -24 349 (-12 487) 
 • Resultat per aktie var SEK -0,19 (-0,11)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)

Januari–september 2019

 • Intäkterna uppgick till KSEK 70 993 (51 060), en ökning om 39 procent
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -28 445 (-36 538)
 • Resultatet uppgick till KSEK -52 877 (-54 976) 
 • Resultat per aktie var SEK -0,43 (-0,49)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet: 

 • CST Global Ltd mottog en uppföljningsorder på 
  MSEK 20 från en existerande amerikansk 
  Fortune 100-kund.
 • CST Global Ltd mottog en ny order värd MSEK 7,3 från en befintlig, USA-baserad Fortune 100-kund.
 • Sivers IMA AB erhöll en order på MSEK 1,3 från sin kinesiska återförsäljare Matrix Electronic Co. Ltd. Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till Matrix och deras slutkund. Ordern banar väg för framtida kinesiska volyminstallationer till de kinesiska marknaderna för höghastighetstransport och trådlösa nät.
 • Den 13 september 2019 utnyttjades 1 305 000 teckningsoptioner till en kurs om 4,90 kronor per aktie, baserat på 2016 års optionsprogram. Det motsvarar en inlösengrad i optionsprogrammet om 100 procent. Genom inlösen tillförs Sivers IMA Holding MSEK 6,46.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Den 21 oktober meddelade NXP och Sivers IMA AB ett samarbete för att leverera en förstklassig lösning för 5G-NR applikationer.
 • Den 14 november meddelade Sivers IMA att bolagets RFIC är helt klar att användas med IDT nya RWM6051 RapidWave millimetervågsmodem för användning i 5G routers i hemmet.

Denna rapport, för tredje kvartalet 2019, är koncernens första finansiella rapport som upprättats i enlighet med IFRS. Effekterna av omräkning till IFRS för jämförelseperioderna 2018 presenteras i bilaga 1. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper presenteras i bilaga 2.

Nyckeltal KSEK 2019
Jul–Sept
2018
Jul–Sept
2019
Jan–Sept
2018 Jan–Sept 2018 Jan-Dec
Intäkter 24 023 24 124 70 993 51 060 71 485
EBITDA -16 443 -3 415 -28 445 -36 538 -52 589
Periodens resultat -24 349 -12 487 -52 877 -54 976 -71 880
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,19 -0,11 -0,43 -0,49 -0,63
Eget kapital per aktie, SEK 2,35 2,20 2,35 2,20 2,30

 

 

 

 

 

 

 

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 15 november 2019. 
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1629585486275052812 

 

VD-kommentar

Tredje kvartalet – vi bygger för framtiden

Tredje kvartalet 2019 präglades av spännande större uppföljningsorders, nya design-wins och intensivt arbete med upprampning av leveranskedjan in för de volymorder vi väntar oss inom 5G. 

Vi är ännu inte i volymproduktion med någon av de tiotal design-wins vi har inom trådlöst och därför kan tillväxten över kvartalen variera tills vi befinner oss i volymproduktion.

Sammantaget såg vi i kvartalet ingen tillväxt jämfört med föregående år. För vårt affärsområde fiber var dessutom jämförelsesiffrorna från förra året starka då vi kraftigt ökade kapaciteten i vår fabrik i Skottland och välkomnade ett antal nya kunder. 

När det kommer till resultatet belastas kvartalet av ett antal engångskostnader om sammanlagt drygt MSEK 10, bland annat en nedskrivning av lager inom fiberområdet och en nedskrivning av kapitalisering av avslutade Radar-produkter inom trådlöst. Vi arbetar vidare med hård kostnadskontroll och lyckades i kvartalet sänka personalkostnaderna jämfört med föregående år. Detta utan att göra avkall på kvalité eller utvecklingssatsningar.  

Intresset för våra produkter är stort och under tredje kvartalet fortsatte vårt intensiva arbete inom sälj och kundsupport för att säkra nya kontrakt. Våra ansträngningar har gett resultat, både inom trådlöst och fiber. 

Vårt genombrottsavtal på MSEK 1,3 från vår kinesiska återförsäljare Matrix Electronic inom olicensierad 5G i Kina är speciellt viktigt. Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till Matrix och deras slutkund.

Beställningen, som inkluderar RF- produkter och design-in support, banar väg för framtida kinesiska volyminstallationer till de kinesiska marknaderna för höghastighetstransport och trådlösa nät. Vi har förhoppningar om att ordern ska generera betydande intäkter för oss under de kommande åren och dessutom är den ett mycket viktigt referensprojekt för våra gigabit bredbandslösningar som inkluderar våra ledande 5G-chip och antenner. 

Inom fiberdelen CST Global vill jag framförallt lyfta fram den stora uppföljningsorder som tecknades i juli om MSEK 20 från vår amerikanska Fortune 100-kund. I augusti fick vi dessutom en uppföljningsorder om MSEK 7,3 från samma kund. Dessa ordrar visar att vi gör rätt saker och kan erbjuda även väldigt stora bolag absolut toppkvalité inom högteknologiska optiska halvledare.

Vi har tidigare meddelat att vi sålt fler än tjugo testsystem för 5G. Sedan 1 juli har vi sålt ytterligare tolv testsystem varav ett av dessa sålts till ett av de största telekombolagen (s.k. Tier 1). Ytterligare fem system har levererats via partners, där även ett ytterligare Tier 1 telekombolag ingår. Därmed har vi levererat över 35 utvärderingssystem på sex månader. En av dessa har lett till en direkt signerad design-win och en kund har via vår partner tagit sig till en skarp testfas, detta inom en för oss ny vertikal, försvar. 

Efterfrågan på våra utvärderingskit ger gott hopp om fler affärer inom trådlöst. Dessutom är det uppmuntrande att det bakom varje enskild design-win inte bara står en slutkund utan i många fall kan en design-win i själva verket gälla flera slutkunder. Ett bra exempel är vår design-win hos vår partner Fujikura där vår teknik är aktuellt för användning i inte mindre än fem applikationer hos tre olika kunder. 

Efter kvartalets utgång har vi ingått ett partnerskap med NXP, ett av världens störta bolag inom kommunikationslösningar. Vi har nu ett mycket starkt nätverk av partners. 

De många fina orders vi annonserat i kvartalet visar potentialen i vår affär och eftersom vi är involverade i många spännande kunders projekt ser jag framåt med förväntan. 

Anders Storm, vd och koncernchef

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close