Januari-december 2015

  • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 29 257 (30 273), en minskning om 5 procent
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 21 067 (21 046)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -15 060 (-10 643)
  • Resultat per aktie var SEK -0,36 (-0,55)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,97 (1,82)

Q4 2015

  • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 8 416 (10 515), en minskning om 20 procent
  • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 5 800 (7 537), vilket motsvarar en minskning om 23 procent
  • Resultat för perioden oktober till december uppgick till KSEK -4 037 (-2 476)
  • Resultat per aktie var SEK -0,10 (-0,06)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,97 (1,82)

___________________________________________________________________________________________

En webbaserad presentation av rapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, den 18 februari 2016. Anmälan till webinariet görs via länken:https://attendee.gotowebinar.com/register/1603663370277615874


VD kommentar

Ett händelserikt år har avslutats med fortsatt hög aktivitetsnivå och många framsteg på vår resa. Under det sista kvartalet presenterades vår nya affärsplan och ett stort fokus har varit på att säkerställa finansieringen för de föreslagna investeringarna. I och med att vi fick den riktade nyemissionen garanterad av våra huvudägare, kunde vi redan innan emissionen var slutförd påbörja detaljplaneringen av de olika utvecklingsprojekten.

Planeringen har initialt varit fokuserad på att säkerställa resurser till det vi ska göra avseende produktutveckling, kundbearbetning och partnerskap. Vi har därför startat en rekryteringsprocess som är planerad att sträcka sig fram till sommaren, men tack vare det stora intresset vi sett från mycket kompetenta människor, bedömer jag att vi redan under det första kvartalet har slutfört de flesta rekryteringarna till bolaget. Det kommer öka vår förmåga att leverera världsklassprodukter till en bredare marknad.

Vi har också inom båda våra produktsegment fortsatt att supporta kunder i deras arbete med att utveckla nya produkter. Som vi tidigare beskrivit gör vår affärsmodell att vi ligger ett steg ifrån slutkunderna och har svårt att direkt påverka när marknaden tar fart. Vi bedömer dock att ett antal kunder närmar sig kommersiell lansering under det första halvåret. De antal förfrågningar vi får avseende både vår nya generations telekomprodukter samt för våra radarprodukter från nya potentiella kunder har också fortsatt att öka. Samtidigt har vi inlett diskussioner med nya partners gällande såväl teknik- som marknadssamarbeten baserat på våra WiGig satsning. Jag är nöjd med att få vår produktpositionering bekräftad och min uppfattning att satsningen ligger rätt i tiden har förstärkts under perioden.

Under det sista kvartalet visade försäljningen en försämring jämfört med samma kvartal föregående år. Det är dels en effekt av att tjänstesidan enligt plan fortsatt att minska i förhållande till jämförbar period men också att slutkundsförsäljningen inte nått volym ännu. Trots det kan vi summera en tillväxt för produktförsäljningen på 25% för helåret 2015 jämfört med 2014. Även om försäljningen fortsätter att vara svår att förutse på kvartalsbasis bedömer jag att förutsättningarna nu finns för att tillväxten ska vara högre när vi summerar 2016.

Robert Ekström, VD

Verksamheten

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är en viktig del i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA, samt dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns i Göteborg.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2015.

Händelser under perioden

Sivers IMA har under januari 2015 förstärkt organisationen genom rekrytering av Anders Storm som ny operativ chef (COO). Anders Storm har lång erfarenhet av att leda produktutveckling samt lansera, producera och distribuera volymprodukter på marknaden. Anders ingår i Sivers IMAs ledningsgrupp och tillträdde tjänsten som COO i februari.

Under januari kunde Sivers IMA meddela att koncernen breddar sin portfölj inom produktfamiljen radarsensorer genom att lansera en 77 GHz radarsensor. Övervakning och säkerhet i tågapplikationer, kollisionsövervakning av traverser, automationsutrustning inom industrin samt mätning av nivå i stora tankar och cisterner, är exempel där Sivers IMAs teknologi framgångsrikt används av kunderna.

Bolaget har fått en order på ett uppdrag att utveckla och leverera en prototyp för en avancerad signalkälla eller Direct Digital Synthesizer (DDS) med hög utfrekvens till en ny stor internationell kund. Efter leverans av prototypen kommer Sivers IMA äga rätten att marknadsföra och sälja produkten som en del i det ordinarie radarsortimentet.

Bolaget meddelade i april att bolagets patentansökan gällande förbättrad teknik vid avancerad mätning med radar har godkänts i USA, en för bolaget prioriterad och viktig marknad. Den patenterade tekniken innebär att det på ett mer effektivt och tydligare sätt går att mäta avstånd till och hastighet av ett objekt.

I april erhölls en order från en internationell leverantör av nivåmätningssystem för båtar. Ordersumman uppgick till drygt tre miljoner kronor. Ordern avser Sivers IMAs 5, 10 och 24 GHz FMCW radar och leverans påbörjades under det andra kvartalet 2015.

Sivers IMA lanserade i slutet av april ett Radar Development Kit (RDK), en plattform för produktutvecklare som vill utvärdera, utveckla och implementera radarfunktionalitet för att mäta avstånd till ett objekt eller ett objekts hastighet. Sivers IMAs RDK är byggt för att snabbt komma igång med utvärdering och implementation av radar i kundernas produkter. Den möjliggör för kunden att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet inom mätningsområdet. Så snart man satt de rätta parametrarna och applikationen är anpassad till kundens behov kan Sivers IMA volymtillverka en slutlig lösning för kunden som en del i kundens utrullning av sin slutkundsprodukt.

I mars höll bolaget en extra bolagsstämma där det beslutades att till ordinarie ledamot av styrelsen välja Ingrid Engström. Ingrid Engström kom att ersätta Erik Fällström som av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen. På bolagsstämma den 6 maj beslutades att ge styrelse och VD ansvarsfrihet för 2014, att disponera vinsten enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Norrbom (ordförande), Ingrid Engström, John Fällström och Dag Sigurd. Till bolagets revisor valdes Deloitte AB, mer Erik Olin som huvudansvarig revisor, arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission om högst 3 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

I mitten av maj meddelade Sivers IMA att man tecknat ett återförsäljar- och distributionsavtal med East Coast Microwave (ECM), ett företag med huvudkontor i Boston. ECM kommer marknadsföra samtliga Sivers IMAs produkter i USA och Kanada. Med över 25 års erfarenhet inom mikrovågsmarknaden har ECM upparbetat en stor kundbas och är redan idag en leverantör till rätt målgrupp. Tillsammans med sitt nätverk av säljrepresentanter i USA och Kanada kommer ECM att säkerställa Sivers IMAs lokala närvaro och kundsupport i regionen.

Under juli månad meddelade Nutwell Ltd att bolaget köpt 2 150 000 aktier i Sivers IMA Holding AB av Rothesay Ltd. Efter denna transaktion har Nutwell 11,1% och Rothesay 9,8% av aktierna i Sivers IMA Holding. Nutwell Ltd kontrolleras av Keith Halsey och bolaget investerar i teknologiföretag. I och med Nutwells nya ägarandel i Sivers IMA föreslås Keith Halsey till ny styrelsemedlem i bolaget och kommer att ingå som adjungerad styrelsemedlem fram tills nästkommande bolagsstämma när han kommer att föreslås som styrelseledamot.

Sivers IMA meddelade under augusti att man förstärker affärsorganisationen för att kunna öka marknadssatsningen och den globala närvaron i samband med att nya kommersiella produkter färdigställs och lanseras.

Sivers IMA meddelar i september att bolaget lanserar nästa generations E-bandskonverter. Produkten demonstrerades första gången på mobilmässan MWC i Barcelona tidigare i år. Den nya generationens konvertrar baseras på bolagets egenutvecklade SiGe (Kisel Germanium) chip och erbjuder en kostnadseffektiv lösning med prestanda i världsklass. Konvertern är främst framtagen för dem som utvecklar och marknadsför radiolänkar eller test- och mätutrustning för mobila nätverk och utrustningar.

Sivers IMA meddelar vidare i september att SAF Tehnika, en tillverkare och leverantör av mikrovågsradiolänk för överföring av data med hög kapacitet, har valt Sivers IMAs E-bands konvertrar som en integrerad del i kommande produkter.

Bolaget inledde ett nytt strategiskt samarbete med Cirtek Advanced Technologies & Solutions Inc. (Cirtek) gällande produktion av bolagets konvertrar för radiolänkindustrin. Samarbetet säkrar bolagets framtida volymkapacitet, en konkurrenskraftig kostnadsnivå och inte minst en hög kvalitet för kommande generations konvertrar. Det här är ytterligare ett viktigt steg för Bolaget i utvecklingen från teknikbolag till ett produktbolag som kan tillfredsställa våra kunders behov inom framtida volymmarknader.

Bolaget höll den 9 november en extra bolagsstämma där det beslutades om nyemission om 62,7 MSEK med en möjlighet till utökning om 5,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga ägare. Bolagstämman beslöt vidare om ny bolagsordning där aktiekapitalet skall var lägst KSEK 9 500 och högst KSEK 38 000 och antal aktier skall vara som lägst 19 000 stycken och som högst 76 000 000 stycken, om ett personaloptionsprogram samt utsåg Keith Halsey till ny styrelseledamot.

Nyemissionen som bolagsstämman beslutade om syftar till att ytterligare positionerar bolaget som ett produktbolag med en attraktiv produktportfölj. Bolaget skall utveckla en WiGig lösning som i ett första steg adresserar den delen av marknaden som behöver bättre prestanda och räckvidd. I ett andra steg har bolaget möjlighet att erbjuda en lösning som är strömsnålare, mindre och baserat på en billigare kisel technologi (CMOS) ämnad framförallt för handburna konsumentelektronikprodukter. Det påbörjas också utvecklingen av en lösning för V-band som är skräddarsydd för att täcka behovet av radiolänk för Small Cell Backhaul. Bolaget kommer också att fortsätta investera i utveckling av ett RDK (Radar Development Kit). Initialt kommer en 77GHz version lanseras som också innehåller mer funktionalitet genom mjukvara som hanterar signalbearbetningen och ytterligare kortar kundernas produktutveckling. Bolaget kommer utvärdera nyutveckling av produkter baserat på egna SiGe chip inom högre frekvenser som exempelvis 122 GHz och 240 GHz. Fortsatta investeringar kommer dessutom att göras inom produktledning och försäljning samt genom ett aktivt arbete med samarbetspartners.

Patric Erlandsson utsågs till ny försäljningschef och tidigare försäljningschefen övergick i en konsultroll och fortsätter vara involverad i bolagets försäljnings- och teknikprojekt.

Företrädsemissionen vars teckningstid avslutades under december 2015 fulltecknades och styrelsen beslutade nyttja mandatet att utöka emissionen med 5,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Nyemissionen har registrerats hos bolagsverket. Antal aktier i bolaget är efter emissionen 41 887497 stycken och aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kronor.

Försäljning och resultat

Under perioden oktober – december uppgick rörelsens intäkter till KSEK 8 416 (10 515), en intäktsminskning om 20 procent. Nettoomsättningen minskade med 23 procent till KSEK 5 800 (7 547). Resultat för fjärde kvartalet uppgick till KSEK -4 037 (-2 476), en försämring med KSEK 1 562, hänförlig främst till den lägre omsättningen.

Koncernens rörelseintäkter uppgick för helåret till KSEK 29 257 (30 723), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 21 067 (21 046). Resultatet för helåret uppgick till KSEK -15 060 (-10 643). Resultatförsämringen är hänförlig till de fortsatta investeringarna i produktportföljen för att möjliggöra volymleveranser.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2015 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 54 464 (18 497). Bolaget hade per den 31 december fordringar på Eminova om KSEK 14 271 hänförlig till den nyemission som bolaget genomförde den 27 november till den 14 december och som registrerades hos bolagsverket den 5 februari. Emissionen var på totalt KSEK 67 766. Emissionskostnaderna uppgick till KSEK 5 500. Koncernen hade per den 31 december 2015 räntebärande skulder om KSEK 2 945 (3 976) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 31 december 2015 var utnyttjad med KSEK 0 (0).

Investeringar

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 7 188 (4 084) och avsåg immateriella anläggningstillgångar om KSEK 6 918 (3 882) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 270 (201) såsom inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 4 382 (4 091) i avskrivningar varav KSEK 663 (548) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 988 (2 812) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 731 (731) avser avskrivning av goodwill.

Eget kapital

Per 31 december 2015 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 82 519 (35 206). Aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kr.

Optionsprogram

Sivers IMA har idag flera personaloptionsprogram, för detaljer se årsredovisningen. I samband med den extra bolagsstämman den 9 november beslutades det om ett nytt incitamentsprogram för bolagets anställda om maximalt 1 800 000 stycken optioner, se kommunikén från bolagsstämman för mer information.

Aktien

Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 41 887 497 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50, var av 22 588 737 har emitterats i samband med den företrädesemission som bolaget genomfört under november/december 2015 och som per den 31 december 2015 ännu inte var registrerade hos bolagsverket. Emissionen tillförde bolaget KSEK 67 766 och ökade aktiekapitalet med KSEK 11 294. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda

Per den 31 december 2015 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 23 (22) anställda. Antalet konsulter som var engagerade i bolaget uppgick till 10 st.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2015 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka 1 600 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2016

Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

I kassaflödet och i balansräkningen för perioden januari-december 2014 har det gjorts ej väsentliga omklassificeringar mellan raderna för att tydligare spegla bolagets ställning.

Utdelning 2015

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2015.

Kommande rapporttillfällen

Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

mars 2016                                                                   Årsredovisning 2015                                            

18 maj 2016                                                                Rapporten för första kvartalet

29 augusti 2016                                                           Halvårsrapport

17 november 2016                                                       Niomånadersrapport

17 februari 2017                                                          Bokslutskommuniké 2016

Bolagsstämman kommer hållas 9 maj 2016, i Kista.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för perioden, 1 januari – 31 december 2015, ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Kista den 18 februari 2016

Björn Norrbom                                                            Ingrid Engström                                  John Fällström
Styrelseordförande                                                     Styrelseledamot                                 Styrelseledamot

Keith Halsey                                                              Dag Sigurd                                       Robert Ekström
Styrelseledamot                                                         Styrelseledamot                               Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Ekström,
Verkställande direktör
+46 733 55 26 02
[email protected]

Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm och ett sälj- och utvecklingskontor finns i Göteborg. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer inom industrin samt testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.

Documents & links
Share
Close