Bolagsordning

SwedishEnglish

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

I bolagsordningen ska anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning.

Sivers Semiconductors ABs bolagsordning är antagen vid extra stämma den 9 oktober 2020. Organisationsnumret är 556383-9348.

BOLAGSORDNING

Sivers Semiconductors AB (publ) org.nr 556383-9348
Antagen på extra bolagsstämma den 9 oktober 2020

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Sivers Semiconductors AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja system, apparater och komponenter av huvudsakligen elektronisk art till industrin, bedriva förvaltning av lös och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 och högst 520 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-9 ledamöter med högst 7 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall utses.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande    av    resultaträkning och    balansräkning  samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt     4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ladda ned som pdf

Close