Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att Swedbank Robur samt Nordic Cross har tecknat sammanlagt 4,4 miljoner aktier i bolaget för totalt 26,4 miljoner kronor i samband med en nyemission i Sivers IMA Holding AB. Aktieposten motsvarar cirka 4 procent av röster och kapital i bolaget efter utspädning (med beaktande av aktier som emitterats till tidigare aktieägare i CST Global).

“Som tidigare meddelats var ett av våra motiv för listbytet till Nasdaq First North att bredda bolagets ägarbas med nya, långsiktiga, internationella och institutionella aktieägare. Det är därför glädjande att vi idag kan välkomna Swedbank Robur och Nordic Cross som nya aktieägare i Sivers IMA Holding. Tillsammans med vår industriella investerare Ampleon har vi nu nya kompetenta och långsiktiga investerare vilket är en viktig förutsättning för att kvalificera oss för Nasdaqs huvudlista”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

Sivers IMA Holding AB har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 30 maj 2017, beslutat om en riktad kontantemission av 4 400 000 aktier till en teckningskurs om 6,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5 procent på den volymvägda genomsnittskursen för Sivers IMA-aktien under de senaste 5 handelsdagarna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen med nya, långsiktiga, institutionella aktieägare.

För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 107 045 825 aktier till totalt 111 445 825 aktier. Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 2 220 000 SEK från 53 522 912,5 till 55 722 912,5 SEK.

Investerare i den riktade emissionen är enligt följande:

Investerare  Belopp (MSEK)  Antal aktier 
Swedbank Robur  24 000 000 4 000 000
Nordic Cross Small Cap Edge  2 400 000 400 000

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.  

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, klockan 21.30. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close