Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelmedarbetare

Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om emission av 1 500 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie. För optionerna uppgår lösenpriset till 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 6 juli 2016. Samtliga optioner löper på cirka tre år från tidpunkten för lösenprisets fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, som utan vederlag ska överföra optionerna till Sivers IMA Holding AB och som i sin tur ska överlåta optionerna till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris till vd, medlemmar av ledningsgruppen och andra nyckelmedarbetare. Vd får förvärva högst 750 000 optioner, medlemmar av ledningsgruppen högst 200 000 optioner och övriga nyckelmedarbetare högst 50 000 optioner. Marknadspris för optionerna ska bestämmas enligt oberoende värdering enligt vedertagen värderingsmodell.

Om samtliga 1 500 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 750 000 kronor, motsvarande cirka 3,5 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Bolaget har ett existerande optionsprogram som omfattar 1 500 000 teckningsoptioner och som löper ut den 31 december 2016. Såvitt styrelsen kan bedöma är det osannolikt att det nuvarande optionsprogrammet kommer att leda till någon utspädning eftersom lösenpriset kraftigt överstiger nuvarande noteringskurs för bolagets aktie.

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner, ska den anställde ingå ett förköpsavtal med bolaget innebärande att optionerna omfattas av förköpsrätt för bolaget för det fall den anställde slutar sin anställning eller önskar överlåta sina optioner.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 150 000 kronor totalt under programmets löptid. Det noteras att beslutet var enhälligt.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 41 887 497 aktier och röster. Aktieägare med 14 172 494 aktier och röster, motsvarande 33,83 procent av den totala aktiestocken, deltog i bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Ekström, VD

Tel: +46 733 55 26 02

Documents & links
Share
Close