Sivers Semiconductors AB (publ) (”Bolaget”) har den 15 maj 2024 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2023, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Erik Fällström, Todd Thomson och Bami Bastani, samt nyval av Karin Thurberg och Keith Halsey. Beth Topolosky har avböjt omval. Till ordförande omvaldes Bami Bastani och till vice ordförande omvaldes Tomas Duffy. Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 2 700 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, 600 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 350 000 kronor vardera till var och en av styrelsens övriga ledamöter förutom ledamoten Todd Thomson som avstår styrelsearvode. Därutöver ska för arbete i revisionskommittén utgå ett arvode om 100 000 kronor per år till ordföranden och 50 000 kronor per år till övriga ledamöter. För arbete i investeringskommittén ska vidare utgå ett arvode om 60 000 kronor per år till ordföranden och 30 000 kronor per år till övriga ledamöter. För arbete i ersättningskommittén ska utgå ett arvode om 50 000 kronor per år till ordföranden och 25 000 kronor per år till övriga ledamöter.

Val av revisor

Årsstämman omvalde Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Alexandros Kouvatsos, som Bolagets revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av tilldelning av personaloptioner

Årsstämman 2023 beslutade om att införa ett incitamentsprogram (”P08”) bestående av personaloptioner avsedda för Koncernens anställda (”Personaloptionerna”). Bolagets styrelseordförande, tillika arbetande styrelseordförande i Sivers Semiconductors Inc., har tilldelats 400 000 Personaloptioner i P08 i enlighet med beslutet av årsstämman 2023 om P08. Därutöver har styrelseordförande tilldelats 50 000 Personaloptioner, vilka villkorades av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Med bakgrund därav beslutade årsstämman att i efterhand godkänna tilldelningen av de ytterligare 50 000 Personaloptioner som tilldelats Bolagets styrelseordförande inom ramen för P08. Personaloptionerna ska inte omfattas av prestationsvillkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 26 100 000 stamaktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och rösterna, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett tidseffektivt och ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm
VD, Sivers Semiconductors AB (publ)
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)70 262 63 90

Sivers Semiconductors AB (publ) är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi. Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld. Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar. Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close