Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) har enligt tidigare kommunikation i samband med den riktade nyemissionen i april 2023 nu ingått låneavtal med Formue Nord om en finansiering upp till 75 MSEK, varav 25 MSEK är ett konvertibelt lån till en fast konverteringskurs på 9,61 SEK motsvarande en utspädningseffekt på cirka 1,1 %. Bolaget har också fått ett kreditbeslut från en affärsbank på ytterligare 25 MSEK och förhandlar slutliga låneavtal. Med den nya lånefinansieringen om totalt 100 miljoner kronor kommer bolaget att ha förbättrat sina lånevillkor, tryggat långsiktig finansiering och totalt tillförts 250 miljoner kronor, exklusive transitionskostnader, inklusive den riktade nyemissionen i april 2023.

Lånefaciliteterna ersätter existerande lånefacilitet om 100 miljoner kronor från Modelio Equity AB och Exelity AB. Bolaget återbetalar därmed det utestående lånebeloppet till långivarna om 50 miljoner kronor. Upptagna lån under lånefaciliteten förfaller till betalning inom 2 år och förfaller den 30 maj 2025 och löper med en årlig ränta om STIBOR 3M + 8 %. Bolaget har möjlighet att när som helst återbetala lånet i förtid.

“Med denna lånefacilitet och den tidigare nyemissionen har vi nu säkrat en stark finansieringsbas att fortsätta bygga Bolagets tillväxtresa inom de stora tillväxtområden som vi idag adresserar. Målet att växa nettoomsättning med +100 % samt nå lönsamhet på justerad EBITDA nivå under andra halvåret 2023 står fast” säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Den riktade konvertibelemissionen är en förutsättning för upptagande av lånefaciliteten om 50 miljoner kronor från Formue Nord. Emissionen är vidare positiv för Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har gjort bedömningen att en företrädesemission av konvertibler skulle varit väsentligt mer tidskrävande att genomföra och därmed inneburit ökad exponering för marknadsrisk jämfört med en riktad konvertibelemission. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den riktade konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var det mest fördelaktiga alternativet för Sivers Semiconductors och i aktieägarnas intresse.

Styrelsen har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, idag beslutat om den riktad konvertibelemissionen om cirka 25 miljoner kronor på villkor enligt ovan. Konvertibeln kan konverteras till stamaktier i Bolaget under tiden fram till och med den 16 maj 2025.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl.19:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com    

Share
Close