Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 49 771 TSEK (23 390), motsvarande en ökning med 113%. Nettoomsättningen ökade med 80 % i oförändrade valutakurser. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -16 113 TSEK (-23 422). Justerad EBITDA uppgick till -16 943 TSEK (-21 755). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41 842 TSEK (-33 223). Resultatet efter skatt uppgick till 38 153 TSEK (-25 108). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 0,18 (-0,15). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,8 (4,57).

Januari–december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 132 607 TSEK (90 652), motsvarande en ökning med 46%.
 • Nettoomsättningen ökade med 30% i oförändrade valutakurser.
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -73 693 TSEK (-107 185).
 • Justerad EBITDA uppgick till -75 277 TSEK (-64 935).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -185 096 TSEK (-140 941).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -86 384 TSEK (-133 704).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,41 (-0,83).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,8 (4,57)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

 • 17 oktober – Sivers Semiconductors meddelade att dess affärsenhet Sivers Wireless och institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola tillsammans kommer bedriva forskning och utveckling av en ny generation effektförstärkare. Projektet tar sikte på en global marknad med stor tillväxtpotential bland traditionella bredbandsleverantörer, vartill kommer nya marknadssegment som möjliggörs av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).
 • 21 oktober – Sivers Semiconductors meddelade att bolagets affärsområde Sivers Wireless har mottagit ytterligare en order om cirka 15,8 miljoner kronor (1,4 MUSD) från ett europeiskt satellitkommunikationsbolag. Ordern, gällande andra generationens produktionsmässiga integrerade kretsar (”beamformer ICs”), följer en tidigare kommunicerad ”acceleration fee” och riktar sig mot kundens förserieproduktion av markbaserade terminaler för satellitkommunikation.
 • 24 oktober – Sivers Semiconductors meddelade att man har utsett Harish Krishnaswamy, medgrundare av och tidigare CTO på MixComm, till Managing Director (MD) för Sivers Wireless. Harish Krishnaswamy kommer också att ta plats i ledningsgruppen för Sivers.
 • 17 november – Sivers Semiconductors meddelade att dess affärsområde Sivers Wireless nära samarbete med det kanadensiska start-up bolaget aiRadar, har resulterat i en revolutionerande portfölj av sofistikerade radarprodukter. Genom att utgå från Sivers unika RFIC och antennteknologi, erbjuder nu aiRadar ett helt nytt recept för utveckling av mycket avancerade radarprodukter lämpade för en rad relevanta applikationer och vertikaler.
 • 2 december – Sivers Semiconductors meddelade att dess affärsområde Sivers Wireless, har tecknat ett strategiskt utvecklingsavtal till ett värde av cirka 170 MSEK (16,4 MUSD) med ett europeiskt satellitkommunikationsbolag för att utveckla flera chips till kundens nästa generation markbaserade terminaler för satellitkommunikation. Sivers har tidigare erhållit order om 16,1 MSEK för utvecklingsaktiviteter inom ramen för projektet under perioden augusti till november 2022, varav 7,5 MSEK tidigare meddelades den 27 september, 2022.
 • 13 december – Sivers Semiconductors meddelade att dess affärsområde, Sivers Wireless, har tecknat ett avtal om 320 kUSD (3,3 MSEK) för att utveckla en prototyp till en så kallad 5G millimetervåg-prototyp för att visa en lösning som adresserar den indiska 5G-marknaden.
 •  21 december – Sivers Semiconductors meddelade att huvudägaren Rothesay Limited har förvärvat 2 700 000 aktier av Harish Krishnaswamy, medlem i Sivers’ ledningsgrupp och vd för dotterbolaget Sivers Wireless. Harish, som var medgrundare av och tidigare CTO för MixComm, har sålt aktier för att betala skatt som uppkom i samband med försäljningen av MixComm till Sivers.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
   

Utsikter för 2023
Tidigare annonserade kundkontrakt tillsammans med nya affärer förväntas bidra till väsentlig försäljningstillväxt under året. Fortsatt optimering av kostnader och investeringar, tillsammans med nettoomsättningstillväxt, bedöms accelerera Sivers utveckling mot lönsamhet.

För 2023 förväntas nettoomsättningstillväxten uppgå till minst 100%. Nettoomsättningstillväxten kan variera mellan kvartalen som följd av enskilda affärer. Vidare bedöms Sivers nå positiv justerad EBITDA under andra halvåret 2023.

Nyckeltal

TSEK 2022
Okt-Dec
2021
Okt-Dec
2022
Jan-Dec
2021
Jan-Dec
Net sales 49 771 23 390 132 607 90 652
Net sales growth, % 113% -21% 46% -6%
Net sales growth, at constant currency, % 80% 0% 30% 0%
EBITDA -16 113 -23 422 -73 693 -107 185
EBITDA adjusted -16 943 -21 775 -75 277 -64 935
EBIT -41 842 -33 223 -185 096 -140 941
Profit/loss for the period 38 153 -25 108 -86 384 -133 704
Earnings per share before and after dilution, SEK 0,18 -0,15 -0,41 -0,83
Equity per share, SEK 5,8 4,57 5,8 4,57

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 torsdagen den 2:a februari 2023.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/2411312990839875415

VD-kommentar

Det är verkligen glädjande att Sivers kan avsluta 2022 på ett mycket positivt sätt. Trots årets svåra makroekonomiska läge lyckas bolaget leverera det omsättningsmässigt bästa kvartalet i Sivers historia. Under årets sista fyra månader ingick vi avtal och erhöll ordrar värda cirka 210 miljoner kronor, varav 170 MSEK ingicks under fjärde kvartalet.

Sivers starka orderläge och förbättrad visibilitet gör att vi för första gången väljer att lämna en prognos. Sivers förväntas nå en nettoomsättningstillväxt om minst 100 procent för helåret 2023, även om tillväxten kan komma att variera något över kvartalen. Vidare bedöms bolaget nå en positiv justerad EBITDA under andra halvåret 2023.

Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 113 procent till 49,8 miljoner kronor och för helåret steg omsättningen med 46 procent till totalt 132,6 miljoner kronor. Trots att årets starka tillväxt har varierat över kvartalen är vår bedömning och förhoppning att vi har passerat de värsta makroekonomiska utmaningar som pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till. Wireless och Photonics växte med 673 respektive 15 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021 och på helårsbasis med 169 respektive 7 procent.

Under fjärde kvartalet fick vi en tydlig bekräftelse på att förvärvet av MixComm låg rätt i tiden och att integrationen av MixComm in i Wireless nu ger oss unika möjligheter inom satellitkommunikation. Det strategiska utvecklingsavtal om cirka 170 miljoner kronor som tecknades strax före årets slut kommer vara ett mycket viktigt projekt under större delen av 2023 och framåt. Vi ser dessutom en intressant pipeline med nya kunder inom detta område som vi hoppas kunna realisera i nya order redan under 2023. En annan marknad som vi tror kommer utvecklas väldigt positivt under 2023 är 5G-marknaden i Indien, där vi nyligen fick vår första kund i regionen och ser ett stort intresse från flera potentiella kunder.

Under kvartalet har fastslagits att den tidsbundna milstolpe som låg till grund för den prestationsbaserade tilläggsköpeskillingen till säljarna av MixComm, inte har uppnåtts i tid. Därför kommer det inte att ske någon apportemission av de 6,9 miljoner aktier för denna tilläggsköpeskilling. Även om milstolpen inte uppnåddes i tid ser vi trotts förseningen fortsatt positivt på den framtida utvecklingen inom projektet. Den uteblivna tilläggsköpeskillingen innebär att bolaget löser upp den avsättning som gjorts i balansräkningen vilket ger en positiv resultateffekt om 78,7 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

Resultatet efter skatt förbättrades kraftigt till 38,2 miljoner kronor. Förbättringen är främst en effekt av den ovan nämnda tilläggsköpeskillingen. EBITDA blev -16,1 miljoner kronor och förbättrades därmed med 7,3 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är främst ett resultat av den ökade omsättningen, men vi har även god kostnadskontroll där vi minskar personalkostnaderna för kvartalet jämfört med förra året. Vi fortsätter att arbeta metodiskt för att sänka våra kostnader och vidtog flera åtgärder under slutet av 2022, som sänker vår årliga kostnadsbas och därmed ytterligare accelererar vår väg till lönsamhet. Målet är att kassaflödet så snart som möjligt ska bli positivt. Vi arbetar kontinuerligt med att säkra vår likviditet. Av den lånefacilitet om 100 miljoner kronor som ingicks i tredje kvartalet, varav hälften har tagits ut från  faciliteten under fjärde kvartalet, varefter återstående 50 miljoner kan utnyttjas under 2023. Detta innebär att bolagets likvida medel, övriga kortfristiga finansiella tillgångar inklusive återstående outnyttjad lånefacilitet motsvarar totalt 105,7 miljoner kronor efter kvartalets utgång.

De leveransförseningar som hämmade Photonics omsättning tidigare i höst har nu lättat och vi ser med tillförsikt fram emot 2023. Vår indiumfosfid-plattform InP100 är rätt positionerad och ligger rätt i tiden. Den av våra tre Fortune 100-kunder som varit med oss längst har under 2022 sammanlagt lagt order på cirka 41 miljoner kronor vilket är nytt rekord under ett enskilt år. Vi har en nära relation och hoppas och ser fram emot att stötta kunden i framtida volymproduktion. På ett par års sikt har vår plattform enorm potential när våra kunder startar upp volymerna efter att deras respektive prototypfaser är avklarade.

Sivers gynnas av flera megatrender som kommer att fortsätta växa oavsett hur omvärlden utvecklas. Vi är naturligtvis ödmjuka inför ett utmanande makroekonomiskt läge, men vi tror samtidigt att våra konkurrenskraftiga produkter och vårt starka globala nätverk gör oss väl rustade. Sivers är ett unikt teknikbolag med en utmärkt position. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt.

Anders Storm
VD och Koncernchef

 

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 februari 2023, kl 08:00.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm
VD, Sivers Semiconductors
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)70 262 63 90

 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Share
Close