Sivers IMA Holding ABs (publ) företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 27 november till den 14 december 2015, är fulltecknad. Styrelsen har utnyttjat rätten att utöka emissionen med ytterligare 1 700 000 aktier, vilket medför att bolaget tillförs ytterligare 5,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen inklusive den utökade emissionen om 1 700 000 aktier tillför Sivers IMA sammanlagt cirka 67,8 miljoner kronor före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kronor, var av cirka 5,0 miljoner kronor utgör ersättning till garanterna.

”Den senaste månaden har jag träffat många nya och gamla aktieägare och berättat om vår plan. Jag har mött ett stort intresse och det är glädjande att många valt att investera i den plan vi har lagt för framtiden. Den nu slutförda emissionen ger oss en ypperlig chans att genomföra vad vi har presenterat för att skapa värde i bolaget, för våra kunder och inte minst för alla våra ägare.” säger Robert Ekström, VD för Sivers IMA.

Företrädesemissionen, inklusive den utökade emissionen om 1 700 000 aktier, omfattar totalt 22 606 990 aktier. Sivers IMA Holding ABs (publ) aktiekapital ökar därmed med till 20 952 875 kr.

De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att erhålla avräkningsnotor under vecka 52, där tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner framgår. Beräknad likviddag är den 23 december 2015.

För ytterligare information kontakta:
Carin Jakobson, CFO
E-mail: [email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close