EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av Sivers IMAs årstämma den 22 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 7 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,20 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 43 400 000 kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). 

Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,5 procent jämfört med föregående dags stängningskurs. Tecknare i Nyemissionen är ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, där en majoritet av aktierna tecknades av en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag, Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge.

Sivers IMA har under den senaste tiden erhållit ett antal nya kontrakt avseende leveranser av chip till större internationella aktörer verksamma inom fiber och femte generationens mobilnät (5G). I syfte att ta tillvara på den positiva utvecklingen har styrelsen beslutat om en riktad emission om ca 43,4 MSEK. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning för att kunna möta den ökande efterfrågan från kunderna och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

“Vi ser mycket positivt på utvecklingen med våra nya större kunder och partners som ställer höga krav på leverans. Genom den riktade nyemissionen kan vi effektivt stödja detta med nytt kapital och samtidigt bredda bolagets ägarbas med kvalificerade aktieägare. Det är därför mycket angenämt att vi idag kan annonsera en emission om 43,4 MSEK och välkomna en ny småbolagsfond som aktieägare i Sivers IMA Holding, samt att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge ytterligare ökar sina innehav i bolaget”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

För befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 6,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 111 445 825 aktier till totalt 118 445 825 aktier. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 3 500 000 SEK från 55 722 912,50 till 59 222 912,50SEK.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail:[email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018, klockan 08.00. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close