Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.30 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 9 i Kista. 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 mars 2015, dels anmäla sig till bolaget (Björn Norrbom) senast den 12 mars 2015, per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 12 mars 2015 att omregistreringen då är verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut under punkt 7, Val av ny styrelseledamot
Att till ordinarie ledamot av styrelsen väljs Ingrid Engström (Nyval).

Presentation av styrelsekandidater aktuella för nyval – Ingrid Engström
Ingrid Engström, VD på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Ingrid har en lång operativ erfarenhet som VD och andra ledande befattningar i teknologibolag såsom exempelvis Telia, KnowIT, Com Hem och Digital Equipment. Hon har också varit VD på kommunikationsbyrån Springtime samt vice VD på SEB. Ingrid har en lång erfarenhet som styrelseledamot i många små och stora företag.

Handlingar m.m.
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 19 298 760 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag i sin helhet jämte formaliahandlingar inklusive fullmaktsformulär enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.siversimaholding.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Kista i februari 2015
SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

Share
Close