Bolagsstämmor

SwedishEnglish

Årsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer Bolagets styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar hur vinstmedel ska disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Samtliga aktier i Sivers Semiconductors AB har samma röstvärde och bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämman.

Årsstämma 19 maj 2022 kl 16:00
Årsstämma 2022 i Sivers Semiconductors AB hålls torsdagen den 19 maj 2022, kl. 16.00. Om bolagsstämman äger rum fysiskt kommer platsen för stämman att vara i Kista. Information om lokal och adress för stämman kommer meddelas i samband med kallelsen till stämman.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman, dvs senast den 31 mars 2022.
Anmälan om ärende ska ställas till styrelsen och skickas till:
Sivers Semiconductors AB (publ), Box 1274, 164 29 Kista eller via email [email protected]
Förvärv av MixComm 14 oktober 2021
2021-10-14Wall Crossing Presentation (Endast på engelska)
Årsstämma 20 maj 2021 kl 16:00
Årsstämma 6 maj 2015
Extra Bolagsstämma 1 augusti 2014
Årsstämma 21 juni 2011
Close