Bolagsstämmor

SwedishEnglish

Årsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer Bolagets styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar hur vinstmedel ska disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Samtliga aktier i Sivers Semiconductors AB har samma röstvärde och bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämman.

Årsstämma 20 maj 2021 kl 16:00
Årsstämma 6 maj 2015
Extra Bolagsstämma 1 augusti 2014
Extra Bolagsstämma 2 december 2011
Årsstämma 21 juni 2011
Close